Trainingsmateriaal voor vakopleiding in Oeganda
Nansana, Oeganda

Nurture Africa heeft een HIV-kliniek in Nansana waar ongeveer 67 HIV-geïnfecteerde, adolescente meisjes zijn ingeschreven voor een Anti-Retrovirale therapie (ART). De meisjes zijn allen vroegtijdige schoolverlaters die niet alleen hun basisonderwijs niet hebben afgemaakt maar ook geen beroepsvaardigheden hebben geleerd of inkomsten genererende activiteiten hebben.

Naast het geven van een ART wil Nurture Africa deze meisjes in hun jeugdcentrum in Nansana ook een vak leren om hen in staat te stellen een kleine onderneming te starten en een eigen inkomen te genereren.

De Van Doorn Stichting heeft de financiering voor de opzet van deze vakopleidingen verzorgd.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 3.900,-

Sponsor: Addo Kranendonk Fonds

Projectinformatie
De situatie

Nansana is een buitenwijk van Kampala met een bevolking van 150.000 mensen. Naast een grote jeugdwerkeloosheid kenmerkt Nansana zich ook als een hotspot van jeugdcriminaliteit, prostitutie en een groot percentage HIV-geïnfecteerde jongeren.

Het belang van het project

In 2012 is een HIV-kliniek opgezet en in 2014 is daarnaast een jeugdcentrum gebouwd dat voor deze adolescenten als een veilige omgeving fungeert waar ze elkaar kunnen steunen. Hier krijgen jongeren voorlichting over seksuele gezondheid en voortplanting en is Nurture Africa – met de schamele middelen waarover men beschikt – begonnen om in de ochtenden een aantal meisjes wat naai- en kappersvaardigheden bij te brengen.

Echter, de vraag naar dergelijke opleidingen is groter dan de beschikbare middelen. Bovendien beschikt Nurture Africa momenteel slechts over twee naaimachines en een paar poppenhoofden waarmee de meisjes het haarkappen oefenen. Dat is te weinig in relatie tot de vraag, maar ook te minimaal om echt een vak te leren, waardoor de opleiding nu meer als bezigheidstherapie fungeert. Het heeft tot op heden dan ook nog niet geleid tot werkgelegenheid.

De uitvoerende organisatie

Nurture Africa is een lokale, niet-overheids- en non-profitorganisatie in Oeganda, opgericht door de Ier Brian Iredale.

Nurture Africa verstrekt gezondheidszorg en onderwijs aan de meest kwetsbare kinderen in de buitenwijken van Kampala. Deze zogenoemde ‘Most at Risk jongeren’ zijn veelal vroege schoolverlaters, die nog geen vaardigheden geleerd hebben en daarom moeilijk op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen en als gevolg daarvan grote kans lopen in de criminaliteit of prostitutie terecht te komen. Het doel van Nurture Africa is hun omstandigheden zodanig te verbeteren dat ze een productief leven kunnen leiden en een positieve bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Het beoogde projectresultaat

Naast de klassikale opleiding worden de praktische vaardigheden van de jongeren versterkt en hun inzetbaarheid vergroot met behulp van een stageprogramma. Hierbij gaan zij aan de slag in de private sector bij potentiële werkgevers. Tijdens de stage doen ze werkervaring op en leren ze om te gaan met collegae, met de overgang van vrijblijvend leren naar verantwoordelijkheid dragen en om te presteren in een werkomgeving bij een werkgever.

Vanuit het project zal het lesgeld en een onkostenvergoeding voor de jongeren worden betaald. Met het stageprogramma kunnen de jongeren inkomsten genereren van waaruit voor een groot deel cursusgeld betaald kan worden. Mogelijk kunnen de stages ook nog wat zakgeld opleveren voor de Most at Risk jongeren ten behoeve van een minimaal levensonderhoud tijdens de opleiding. Op deze manier wordt de grootste barrière voor beroepsopleidingen voor Most at Risk jongeren – kosten – opgelost.

De Van Doorn Stichting ondersteunt Nurture Africa bij de opzet van de kappersopleiding door de daarvoor benodigde trainingsmiddelen en de gereedschappen te financieren. De daarvoor benodigde € 3.900,- is beschikbaar gesteld vanuit het Addo Kranendonk Fonds.

De kans op duurzaamheid

Om de jeugd van Nansana echt te kunnen helpen wil Nurture Africa in het jeugdcentrum de mogelijkheid creëren om jongeren onder professionele begeleiding een ‘best practice’ beroepsopleiding te laten volgen. Na een marktonderzoek is ervoor gekozen om – gefaseerd – drie beroepsopleidingen te ontwikkelen; in het voorjaar van 2017 een kleermakersopleiding, in het najaar van 2017 een kappersopleiding en in het voorjaar van 2018 een koksopleiding.

De beroepsopleidingen zullen erop gericht zijn de jongeren technische vaardigheden en kennis bij te brengen in combinatie met een ‘life skills training’, gericht op gedrag en sociale vaardigheden. Het doel hiervan is om hen op samenhangende wijze te trainen in zelfredzaamheid en duurzaamheid en hen in staat te stellen deel te nemen aan de arbeidsmarkt of om zelf ondernemer te worden.

Het resultaat

Sinds januari 2018 zijn verschillende vakopleidingen opgestart. De leermiddelen voor de kappersopleiding zijn aangeschaft en andere sponsors hebben fondsen ter beschikking gesteld voor de kleermakersopleiding en de koksopleiding. Ondertussen loopt bovendien een aanvraag bij de overheid voor een officiële erkenning van het centrum. Nurture Africa is bovendien begonnen met de bouw van een ‘business center’ waarin in de loop van 2018 kleine ondernemingen zullen starten, zoals een koffiebar, een schoonheidssalon en een kleermaker. Het business center moet ervoor gaan zorgen dat de opleidingen leiden tot een zelfstandig en financieel onafhankelijk bestaan voor deze jongeren.