Doelstellingen projectfinanciering
Wat willen we bereiken?

De Van Doorn Stichting steunt lokale organisaties met een onderwijsdoelstelling, die lager beroepsonderwijs beter toegankelijk willen maken voor de doelgroep maar ook ná de opleiding de kans op werk en daarmee de zelfredzaamheid van deze jongeren vergroten.

Die ondersteuning kan bestaan uit het ter beschikking stellen van financiële middelen t.b.v.

  • het opstarten van nieuwe vakopleidingen (bijv. de aanschaf van leermiddelen, machines en gereedschappen)
  • het verbeteren van de toegankelijkheid van bestaande vakopleidingen (bijv. de aanschaf van vervoersmiddelen / fietsen)
  • het vergroten van de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt (bijv. door het opzetten van stageprogramma’s, learning-on-the-job trajecten en de aanschaf van gereedschappen aan starters).

De Van Doorn Stichting levert in principe geen financiële bijdrage aan de bouw van nieuwe scholen.

Het belangrijkste criterium om lokale organisaties te steunen is verbetering van de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor kwetsbare en/of kansarme jongeren. Toegankelijkheid heeft in de eerste plaats te maken met het schoolgeld dat de jongeren voor beroepsonderwijs moeten betalen. De beoogde hoogte van het te vragen schoolgeld kan dan ook een belangrijk beoordelingscriterium zijn bij het beoordelen van aanvragen voor subsidies. Maar toegankelijkheid heeft ook met de bereikbaarheid van de opleidingscentra te maken. De Stichting kan dan ook voorrang geven aan bijvoorbeeld de opzet van nieuwe opleidingen in gebieden waar die nog niet geboden worden of niet aan kansarmen geboden worden. Het ter beschikking stellen van fietsen voor leerlingen / studenten kan ook tot de mogelijkheden behoren.

Bij de beoordeling van aanvragen voor projectfinanciering letten wij met name op:

  • Erkenning en ervaring van de organisatie
  • Beschikbaarheid van een beleidsplan voor de organisatie
  • Inzicht in de financiën van de organisatie
  • Overeenstemming met onze doelstelling (onderwijs en / of empowerment)
  • Overeenstemming met onze doelgroep (kwetsbare en / of kansarme jongeren)
  • Kosten van het project (en eigen bijdrage)
  • Haalbaarheid en duurzaamheid van het project

Subsidies voor beroepsopleidingen en informele vakopleidingen hebben een maximum van € 5.000 (t.b.v. aanschaf leermiddelen). Het financieren van meerdere kleine projecten na elkaar voor dezelfde lokale organisatie, behoort tot de mogelijkheden. Subsidies voor zelfredzaamheid hebben een maximum van € 3.000 (t.b.v. aanschaf gereedschapskisten).

De Stichting stelt jaarlijks € 26.000 ter beschikking voor projectfinanciering, waarvan 60% uit eigen middelen wordt gefinancierd en 40% uit fondsenwerving moet komen.

Voor projectfinanciering worden subsidieovereenkomsten met de lokale organisaties afgesloten waarin wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, zoals de door de Stichting toegezegde projectfinanciering en de rapportage door de lokale organisatie.

Concentratielanden
De Van Doorn Stichting concentreert zich bij projectfinanciering op vier landen in Oost Afrika, namelijk Kenia, Oeganda, Tanzania en Zambia.

We doen wat we beloven!

Eenmaal per jaar (in oktober) worden de ontvangen aanvragen beoordeeld.

Meer budget voor de Stichting betekent meer subsidieaanvragen die we kunnen honoreren. Meer geld betekent niet dat we ineens ook andersoortige financiering gaan verlenen of onze criteria gaan versoepelen. U kunt er dus op vertrouwen dat uw geld wordt besteed zoals we beloofd hebben!