Doelstellingen projectfinanciering
Wat willen we bereiken?

De Van Doorn Stichting steunt lokale organisaties met een (beroeps)onderwijsdoelstelling, die kleine projecten willen uitvoeren ter verbetering van de educatiemogelijkheden van jongeren, maar daarvoor niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Die ondersteuning kan bestaan uit:

  1. technisch advies (beleidsplan, businessplan, trainingsmodules, financiële administratie en management van de instelling) en uit
  2. financiële ondersteuning t.b.v. het opstarten van nieuwe vakopleidingen (bijv. opstartkosten, de aanschaf van leermiddelen, machines en gereedschappen, de eerste salarissen van docenten, etc.).

De Van Doorn Stichting levert in principe geen financiële bijdrage aan de bouw van nieuwe scholen.

Het belangrijkste criterium om lokale organisaties te steunen is verbetering van de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor kwetsbare en/of kansarme jongeren. Toegankelijkheid heeft in de eerste plaats te maken met het schoolgeld dat de jongeren voor beroepsonderwijs moeten betalen. De beoogde hoogte van het te vragen schoolgeld kan dan ook een belangrijk beoordelingscriterium zijn bij het beoordelen van aanvragen voor projectfinanciering.

Maar toegankelijkheid heeft ook met de bereikbaarheid van de opleidingscentra te maken. Wij kunnen dan ook voorrang geven aan bijv. de opzet van nieuwe opleidingen in gebieden waar die nog niet geboden worden of niet aan kansarmen geboden worden. Het ter beschikking stellen van fietsen voor leerlingen / studenten kan ook tot de mogelijkheden behoren.

Speciale aandacht willen wij besteden aan het vergroten van de kans op werk door de lokale organisaties te helpen stageprogramma’s en trajecten voor learning-on-the-job op te zetten. Hiermee kan het instappen op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt worden. Ook kunnen bijvoorbeeld gereedschappen in de vorm van een micro-krediet ter beschikking gesteld worden, zodat het opstarten van een eigen bedrijfje mogelijk wordt.

Bij de beoordeling van aanvragen voor projectfinanciering letten wij met name op:

  • ervaring van de organisatie
  • erkenning van de organisatie
  • beschikbaarheid van een beleidsplan voor de organisatie
  • inzicht in de financiën van de organisatie
  • soort project (gericht op beroepsonderwijs)
  • kosten project
  • haalbaarheid en duurzaamheid van het project
  • toegankelijkheid voor kwetsbare en / of kansarme jongeren.

De maximaal te verlenen projectfinanciering is € 5.000 per project. Het financieren van meerdere kleine projecten achter elkaar voor dezelfde lokale organisatie, behoort tot de mogelijkheden.

De Stichting stelt jaarlijks € 24.000 ter beschikking voor projectfinanciering, waarvan 50% uit uit eigen middelen wordt gehaald en 50% uit fondsenwerving moet komen.

Voor projectfinanciering worden grant agreements met de lokale organisaties afgesloten waarin wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, zoals de door de Stichting toegezegde projectfinanciering en rapportage door de lokale organisatie (verantwoording van de uitgaven van de fondsen).

Concentratielanden
De Van Doorn Stichting concentreert zich bij projectfinanciering op een zevental landen in Afrika, namelijk Ghana, Kameroen, Kenia, Mali, Oeganda, Tanzania en Zambia.

We doen wat we beloven!
Tweemaal per jaar (in mei en in december) worden de ontvangen financieringsaanvragen door onze bestuursleden beoordeelden. Alleen aanvragen die voldoen aan onze toetsingscriteria worden beoordeeld.

Meer budget voor de Stichting betekent meer projectaanvragen die we kunnen honoreren. Meer geld betekent niet dat we ineens ook andersoortige financiering gaan verlenen of onze criteria gaan versoepelen. U kunt er dus op vertrouwen dat uw geld wordt besteed zoals we beloofd hebben!