Onze organisatie
Hoe zijn wij georganiseerd en hoe werken wij?

De Stichting heeft een bestuur, bestuursadviseurs en contactpersonen in de concentratielanden die allen werken als vrijwilliger. Geen van hen ontvangt een honorarium of een vergoeding voor reis- of verblijfskosten.

Het bestuur (bestaande uit vier bestuursleden) vergadert minimaal eens per drie maanden en bespreekt dan de uitvoering van het beleid, identificeert acties en strategieën en verdeelt de acties voor de uitvoering.

Aanvragen voor studiefinanciering en projectfinanciering worden twee keer per jaar (in mei en oktober) aan de bestuursleden voorgelegd, die een beoordeling / score geven. Afhankelijk van de totaalscore / beoordeling worden aanvragen goed- of afgekeurd.

Aanvragen voor studie- en projectfinanciering worden door het secretariaat van de Stichting gemanaged.
Het bestuur wijst op basis van beschikbare capaciteit een bestuurslid aan die de verantwoording op zich neemt voor de uitvoering van de benodigde technische assistentie, fondsenwerving dan wel monitoring.

Intermediairs bij onderwijsinstellingen borgen een goede en duidelijke communicatie en voorkomen corruptie en malversaties. Deze contactpersonen wordt, indien nodig, gevraagd om een oordeel te geven over de urgentie van de studiefinanciering en om de Stichting te informeren over de inschrijving en vorderingen van de opleiding van een student.
De vergoeding voor de studie wordt rechtstreeks aan de onderwijsinstelling overgemaakt, in lokale valuta via de bank van de instelling.

In het geval van projectfinanciering worden contactpersonen bij lagere overheden geïdentificeerd. Via deze contactpersonen wordt de lokale overheid gevraagd om instemming met de beoogde projectactiviteit.
De vergoeding wordt in principe rechtstreeks aan de leveranciers van de goederen overgemaakt, in lokale valuta via de bank van de leverancier.

De inkomsten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit subsidies en donaties (giften, erfenissen en legaten).
Alle inkomsten worden aangewend voor het primaire doel; het financieren van de beroepsopleiding van jongeren of het financieel bijdragen aan kleine projecten.