Doelstellingen studiefinanciering
Wat willen we bereiken?

Wij geven concrete invulling aan onze missie door de opleiding te financieren van jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar die woonachtig zijn in door ons geselecteerde concentratielanden en die zonder donatie niet in staat zullen zijn te gaan studeren. In de praktijk gaat het daarbij vaak om wezen of kinderen uit 1-ouder-gezinnen.

Wij financieren in principe alleen beroeps- en vakonderwijs. Daaronder wordt verstaan: iedere vorm van onderwijs die gericht is op de praktische en theoretische voorbereiding met betrekking tot de uitoefening van een beroep, ambacht of werk in de praktijk.
Er kan financiering worden aangevraagd voor zowel basisopleidingen (zoals timmerman, metselaar, elektricien, automonteur, kapster, naaister), als middelbare (zoals boekhouder, kok, computertechnicus, verpleger, vroedvrouw) en hogere beroeps- en vakopleidingen (zoals onderwijzer, verpleegkundige, bouwkundige, tuinbouwkundige, enz.). De kans op een baan voor mensen met een dergelijke opleiding is nl. het grootst (groter dan bij bijv. een universitaire studie), en wij willen onze (beperkte) financiële middelen natuurlijk zo effectief mogelijk inzetten.

De maximaal te verlenen studiefinanciering per studiejaar per student is vastgesteld op € 500. De Stichting draagt alleen bij aan de studiekosten (en niet aan woonkosten en kosten voor levensonderhoud). Wij financieren ook geen achterstallige school- of collegegelden.

De Stichting stelt jaarlijks € 12.000 ter beschikking voor studiefinanciering, die geheel uit eigen middelen wordt gefinancierd.

Voor studiefinanciering worden grant agreements met de studenten afgesloten waarin wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, zoals de door de Stichting toegezegde studiefinanciering en rapportage door de student (verantwoording van de uitgaven van de fondsen).

Concentratielanden
De Van Doorn Stichting concentreert zich op jongeren in Afrika. Omdat wij het belangrijk vinden een goed contact te onderhouden met de onderwijsinstellingen en projecten die we steunen en deze met enige regelmaat wil kunnen bezoeken, hebben we er, uit capaciteitsoverwegingen, voor gekozen te concentreren op zeven landen, namelijk Ghana, Kameroen, Kenia, Mali, Oeganda, Tanzania en Zambia.

We doen wat we beloven!
Tweemaal per jaar (in mei en in december) worden nieuw ontvangen aanvragen voor studiefinanciering door onze bestuursleden beoordeelden bij meerderheid van stemmen goed- of afgekeurd. Alleen aanvragen die voldoen aan onze toetsingscriteria worden beoordeeld.

Meer budget voor de Stichting betekent meer jongeren die een beroepsopleiding kunnen volgen. Meer geld betekent niet dat we ineens ook andersoortige financiering gaan verlenen of onze criteria gaan versoepelen. U kunt er dus op vertrouwen dat uw geld wordt besteed zoals we beloofd hebben!