Beroepsopleiding voor voormalige straatkinderen in Chibombo, Zambia
Chibombo, Zambia

Development Aid from People to People (DAPP) runt sinds 1990 een Children’s Town programma dat zich toelegt op het rehabiliteren van voormalige straatkinderen en voor hen basis- en middelbaar onderwijs verzorgt. Meer recent is er meer aandacht voor beroepsvaardigheden, wat heeft geleid tot de oprichting van een speciale eenheid die bekend staat als de Jeugdacademie.

De Jeugdacademie biedt interne beroepsopleidingen in landbouw, voedselproductie en kleermakerij. De training duurt twee jaar waardoor de deelnemers een holistisch veranderingsproces kunnen ondergaan. Het biedt re-integratiesteun om een soepele overgang naar hun gemeenschap te vergemakkelijken. Het biedt starterstoolkits aan sommigen waarmee ze hun eigen inkomstengenererende activiteiten kunnen initiëren en zoekt plaatsingsmogelijkheden binnen lokale ondernemingen voor anderen.

DAPP neemt de kosten voor re-integratieondersteuning voor haar rekening en de Van Doorn Stichting ondersteunt de aanschaf van de benodigde machines en gereedschappen voor beroepsopleidingen. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors voor de € 4.700,- die daarvoor nodig zijn!

Doelbedrag: € 4.700

Ingezameld: € 3.200

Sponsor: Stichting Wilde Ganzen

Projectinformatie
De situatie

Het exacte aantal straatkinderen in Zambia is niet bekend, sommigen schatten die op 75.000 (in 2019 dacht UNICEF dat het er alleen al in Lusaka 30.000 waren), sommigen verdubbelen dat aantal, sommigen schatten het op bijna 500.000, maar één ding weten we: Het aantal straatkinderen in Zambia is zeer sterk gestegen, wat wordt toegeschreven aan verwaarlozing door ouders of voogden als gevolg van armoede of ziekte, en aan de dood van ouders en grootouders door gebroken gezinnen als gevolg van verslavingen.

De regering heeft samen met NGO’s de omvang van het probleem erkend toen het Zambiaanse Ministerie van Gemeenschapsontwikkeling en Sociale Diensten (MCDSS) in 2018 het ‘Efficiency and Effectiveness for Vulnerable Children and Adolescents Initiative (SEEVCA)-programma’ lanceerde in 15 districten in Zambia. Meer recentelijk zijn ze begonnen met het plaatsen van een aantal straatkinderen in opleidingscentra van de Zambia National Service, waar ze, volgens de Zambiaanse regering, “wanneer ze hun opleiding voltooien, beloond zullen worden met certificaten en voorzien zullen worden van start-up tools en materialen die nodig zijn om in de bedrijven te kunnen werken die hen willen helpen hun vaardigheden in de praktijk te brengen”. De programma’s zijn echter van korte duur en de meeste kinderen keren terug naar de straat, omdat ze nergens de vaardigheden kunnen verkopen die ze hebben opgedaan in een economie waar in 2020 de geschatte jeugdwerkloosheid in Zambia 22,63% bedroeg, veel hoger in stedelijke gebieden en voor degenen die geen of slechts een beperkte opleiding hebben genoten.

Het belang van het project

De Zambiaanse steden staan voor grote uitdagingen bij het aanpakken van het grote aantal kinderen dat op straat leeft en werkt. De redenen waarom deze kinderen op straat belanden, kunnen worden toegeschreven aan de volgende oorzaken:

  1. Voormalige straatkinderen komen vaak uit een achtergrond die wordt gekenmerkt door extreme armoede, gebroken gezinnen, ziekte of overlijden van ouders of voogden, verwaarlozing en misbruik door verzorgers. Als gevolg daarvan missen deze kinderen binnen hun thuissituatie vaak de emotionele en financiële steun die nodig zijn voor hun welzijn en ontwikkeling.
  2. Veel straatkinderen hebben weinig of geen toegang gehad tot formeel onderwijs. Dit gebrek aan onderwijs beperkt hun kansen op persoonlijke groei en werkgelegenheid.
  3. Het straatleven stelt kinderen bloot aan verschillende gevaren, waaronder geweld, uitbuiting, seksueel misbruik, prostitutie, blootstelling aan seksueel overdraagbare ziekten, alcoholisme, drugsverslaving en ander middelenmisbruik.
  4. Het kan zijn dat straatkinderen cruciale levensvaardigheden missen zoals zelfvertrouwen, effectieve communicatie en conflictoplossing, waardoor het voor hen moeilijk wordt om effectief in de samenleving te functioneren.
  5. Zonder beroepsvaardigheden of toegang tot levensvatbare banen worden deze jonge mensen economisch gemarginaliseerd en vaak gevangen in uitbuitende arbeidsomstandigheden die de cyclus van armoede in stand houden.

Het project probeert de bovengenoemde uitdagingen aan te pakken door middel van een uitgebreid programma

De uitvoerende organisatie

DAPP is een Zambiaanse non-profit, niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 1986. De organisatie zet zich in voor gemeenschapsontwikkeling door mensen uit te rusten met de nodige vaardigheden, kennis en hulpmiddelen om armoede, analfabetisme en ziekte te bestrijden. De belangrijkste activiteiten van DAPP zijn onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en gemeenschapsontwikkeling.

DAPP runt sinds 1990 een hun Children Town School (basis- edn middelbaaronderwijs) die zich toelegt op het rehabiliteren van en verbeteren van vaardigheden van voormalige straatkinderen, met als uiteindelijk doel hen uit het straatleven te halen en ze met succes te re-integreren in hun gemeenschappen . In 2022 is daar beroepsopleidingen bijgekomen ondergebracht in een speciale eenheid die bekend staat als Jeugdacademie.

De Jeugdacademie (beroepsopleiding) biedt interne beroepsopleidingen in landbouw, voedselproductie en kleermakerij. De training duurt twee jaar, waardoor de deelnemers een holistisch transformatieproces kunnen ondergaan en kunnen voorbereiden op TEVETA-examens.

Het beoogde projectresultaat

De Jeugdacademie zal een veilige en ondersteunende omgeving bieden waar voormalige straatkinderen kunnen herstellen van trauma’s en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Door middel van counseling en psychologische ondersteuning zullen ze in staat worden gesteld hun emotionele beschadigingen aan te pakken.

De Jeugdacademie zal de ontwikkeling van levensvaardigheden verbeteren, door middel van drama-, poëzie- en sportprogramma’s. Het biedt een platform voor deze jonge adolescenten om hun creatieve talenten te ontdekken, hun eigenwaarde op te bouwen en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Het project zal ook een basis- en functioneel alfabetiseringsprogramma aanbieden om ervoor te zorgen dat zij met beperkt formeel onderwijs essentiële lees-, schrijf- en rekenvaardigheden kunnen verwerven. Het is geen academisch programma, maar een extra initiatief dat hun onderwijskloof overbrugt en hen de mogelijkheid geeft om toegang te krijgen tot informatie en om geletterdheid te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Het project biedt re-integratiesteun om een soepele overgang naar hun gemeenschap te vergemakkelijken. Sommigen krijgen starterstoolkits waarmee ze hun eigen inkomensgenererende activiteiten kunnen initiëren, en voor anderen worden plaatsingsmogelijkheden binnen lokale ondernemingen gezocht.

De kans op duurzaamheid

De Jeugdacademie zet zich in voor financiële duurzaamheid na de initiële financieringsperiode. Om de duurzaamheid op de lange termijn te garanderen, hebben DAPP Zambia en de regering van de Republiek Zambia middelen uit hun interne bronnen toegezegd om het programma van de Jeugdacademie te blijven ondersteunen. De organisatie zoekt ook samenwerking met commerciële entiteiten die in het land actief zijn, en met overheidsinstanties en non-profitorganisaties om mogelijkheden voor gedeelde middelen en medegefinancierde initiatieven te onderzoeken. Diversificatie van financieringsbronnen en voortdurende inspanningen om fondsen te werven zullen verder bijdragen aan de financiële veerkracht van de Jeugdacademie.

De benodigde fondsen

Het project betreft re-integratiesteun voor 30 voormalige straatkinderen, waarbij hen beroepsopleiding wordt geboden, voor sommige starterstoolkits (om hun eigen inkomensgenererende activiteiten te beginnen) en voor anderen het zoeken naar plaatsing binnen lokale bedrijven. DAPP neemt de kosten van re-integratieondersteuning voor haar rekening en de Van Doorn Stichting ondersteunt de aanschaf van de benodigde uitrusting en gereedschappen voor de beroepsopleidingen. Van Doorn Stichting zoekt sponsors voor de € 4.800,- die daar voor nodig zijn!