Leermiddelen voor huishoudkunde lessen aan de OLV Meisjesschool in Meru – Oost Kenia
Meru - Oost Kenia

De OLV Meisjesschool in Meru – Kenia geeft aan de meest kansarme meisjes uit de regio toegang tot middelbaar onderwijs. Theoretisch hebben die meisjes een mogelijkheid om door te studeren, maar de kosten voor hoger onderwijs zijn te hoog en beurzen beperkt. Het merendeel van de meisjes stopt ná de middelbare school, heeft niets te doen en is teleurgesteld. De school heeft daarom besloten extra lessen in huishoudkunde te gaan geven, zodat degenen die niet doorstuderen, vaardigheden verwerven en daarmee een inkomen kunnen genereren.

De school moet daarvoor de leermiddelen (zoals naaimachines) aanschaffen waarvoor een bedrag van € 3.200 nodig is. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te ondersteunen!

Doelbedrag: € 3.200,-

Ingezameld: € 3.200,-

Projectinformatie
De situatie

In 2003 introduceerde Kenia het zogenaamde gratis basisonderwijs. Sindsdien is het inschrijvingspercentage op de basisschool in sommige regio’s met maar liefst 84 procent gestegen. De toename van de inschrijving in het basisonderwijs heeft geleid tot de vraag naar secundair onderwijs. De middelbare school is de tweede fase van het 8-4-4-onderwijssysteem en duurt 4 jaar. Hoewel de toegang tot de basisschool enorm is toegenomen, blijft de toegang tot de middelbare school laag, met name voor de meisjes. De genderkloof neemt toe in het middelbaar onderwijs. Het aandeel van de inschrijvingen van meisjes neemt af naarmate ze hoger op de onderwijsladder komen. Als gevolg hiervan vormen vrouwelijke studenten slechts 30 procent van de totale inschrijvingen aan de openbare universiteiten.

Het belang van het project

UNESCO (2012) identificeert een van de belangrijkste redenen voor de lage inschrijving van meisjes in het middelbaar onderwijs als de aanhoudende grote armoede, vooral in stedelijke sloppenwijken en plattelandsgebieden. De meeste ouders zijn niet in staat de kosten van het onderwijs van hun kinderen te betalen. Aangezien sociaal-culturele normen, gebaseerd op het patriarchaat, de overhand hebben, hebben ouders de neiging om prioriteit te geven aan het onderwijs van jongens. Bovendien hebben factoren zoals een gebrek aan meisjesscholen, vroege zwangerschappen, hiv en aids, de meisjes de mogelijkheid ontnomen tot het volgen van onderwijs.

De meeste meisjes op de OLV Girls School komen uit een arm milieu en krijgen alleen op school de kans om hun kijk op het leven te verruimen. Veel van hen zullen na hun middelbare schooltijd niet doorleren. Vele worden werkloos, lopen het risico in de prostitutie terecht te komen, op drugsmisbruik en vroegtijdige zwangerschappen. Door deze meisjes extra te trainen in specifieke vaardigheden, kan worden voorkomen dat ze in deze vallen lopen. De huishoudlessen zullen de armste en meest kwetsbare meisjes in staat stellen toegang te krijgen tot een bron van inkomsten waardoor zij zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. 

De uitvoerende organisatie

OLV Girls School is opgericht in 1978 en biedt kwalitatief goed onderwijs aan meisjes met kansarme achtergronden uit verschillende regio, waaronder sloppenwijken uit Nairobi. Naast het aanbieden van onderwijs, streeft de school er ook naar om de meisjes voorlichting te geven en mondig te maken zodat zij leren om te gaan met problemen waarmee ze in hun gemeenschap worden geconfronteerd, zoals vrouwelijke genitale verminking, het uithuwelijken en mannelijk chauvinisme.

De OLV Meisjesschool bereidt meisjes voor op het leven in de samenleving. Naast het standaard curriculum van het middelbaar onderwijs, dat de meisjes de kans geeft om door te leren, wil de school ook lesgeven in huishoudkunde, zodat de meisjes vaardigheden kunnen ontwikkelen voor hun toekomstige huishouden en inkomen genererende activiteiten.

Het beoogde projectresultaat

Les in huishoudkunde is nu verplicht en is een van de examenvakken in de middelbare school volgens het curriculum van voortgezet onderwijs in Kenia. De OLV Meisjesschool beschikt nog niet over de faciliteiten (naaimachines en andere leermiddelen), waardoor de meisjes geen eindexamen in dat vak kunnen doen. De lessen in huishoudkunde hebben een positieve invloed op de meisjes, vooral omdat ze uit een arm milieu komen en door de verworven vaardigheden, inkomensverdieners worden en meer gerespecteerd worden door hun families en gemeenschap.

Na het afronden van de middelbare school kunnen de meisjes zelfstandige ondernemers worden en inkomsten genereren. Vooral uit de gemarginaliseerde gemeenschappen zal het aantal geschoolde meisjes toenemen. Het project zal hen in staat stellen hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en voorkomen dat meisjes commerciële seks en vroege huwelijken aangaan.

De kans op duurzaamheid

De OLV Meisjesschool functioneert al 40 jaar, beschikt over de benodigde klaslokalen en leerkrachten en de financiële middelen om het kwalitatief goed onderwijs te geven.

De geplande lessen in huishoudkunde gaan een integraal deel uitmaken van het leerplan van de school en wordt daarmee duurzaam voortgezet door de school.

Het lesgeld voor de lessen in huishoudkunde is onderdeel van het schoolgeld. Alleen voor het opstarten van de lessen in huishoudkunde heeft de OLV meisjesschool een eenmalige subsidie nodig voor de aanschaf van naaimachines en andere leermiddelen. De (extra) leerkrachten en het materiaal voor de huishoudkunde lessen worden uit het schoolgeld gefinancierd.

Het resultaat

Na bijna een jaar vertraging ten gevolge van de covid-19 pandemie, kwam begin 2022 de container met machines en gereedschappen in Kenia aan en kon in het schooljaar 2022-2023 de geplande lessen in huishoudkunde beginnen.

Verloop van het project

De gereedschappen (naaimachines) voor huishoudkunde lessen zijn in de loop van 2021 besteld bij de Tools To Work Stichting. Vanwege de covid-19 pandemie is de verscheping naar Kenia vertraagt en pas in het voorjaar van 2022 voorzien.