Gereedschappen voor beroepsopleiding en stage in Jasikan – Ghana
Jasikan – Ghana

Rural Initiative Network (RIN) in Ghana is een niet-gouvernementele organisatie dat bezig houdt met gemeenschapsontwikkeling, de ontwikkeling van vrouwen en kinderen en plattelandsjongeren. De organisatie bevordert onder andere de ontwikkeling van kleinschalige ondernemingen voor werkloze plattelandsjongeren. De organisatie identificeert daarvoor leermeesters en stageplaatsen en geeft jongeren de tools die nodig zijn om aan een stageprogramma deel te nemen

Voor de aanschaf van de meest benodigde machines en gereedschappen voor het stageprogramma is een bedrag van € 4.500 nodig. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te steunen!

Ingezameld: € 700,-

Projectinformatie
De situatie

Jasikan is een kleine stad en de hoofdstad van het Jasikan-district, in de Oti-regio van Ghana, ongeveer 260 kilometer ten noordoosten van Accra, de hoofdstad van Ghana.

Het Jasikan-district is het oudste district van de toenmalige Volta-regio, nu Oti-regio met een bevolking van ongeveer 60.000. Het belangrijkste bron van inkomsten van de bevolking is landbouw (80%) en kleine handel (12%). Het inkomen per hoofd van de bevolking is minder dan 1 dollar per dag, dus beneden de VN armoedegrens.

Het district heeft met een hoge migratie van plattelandsjongeren naar de stad te maken, vanwege de beperkte natuurlijke hulpbronnen en de beperkte werkgelegenheid. De werkloosheid onder jongeren is extreem hoog. De meeste jongeren stoppen met school omdat ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. De covid-19-pandemie heeft de situatie verder verslechterd doordat het onderwijs voor langere tijd werd onderbroken. Jongeren leren geen vak en hebben weinig fiducie om in hun directe omgeving werk te vinden. Werk zoeken in de hoofdstad Accra zien ze als enige optie, maar velen vinden ook daar geen werk en worden slachtoffer van kinderarbeid en seksuele exploitatie.

 

 

Het belang van het project

Het hoofddoel van dit project is het leveren van gereedschappen en apparatuur voor beroepsopleiding en leerlingwezen, om eenentwintig kwetsbare en kansarme jongeren, bestaande uit zestien jonge vrouwen en vijf jonge mannen uit New Ayoma, Lankanti, Kute, Baglo en Dzolu in de gemeente Jasikan, zelfredzaam te maken. Dit moet een bijdrage leveren om de werkloosheid onder jongeren in de gemeente te verminderen, hen de gelegenheid geven een inkomen te genereren en financieel onafhankelijk te worden. Maar dit moet ook voor andere jongeren een voorbeeld zijn, dat er naast migratie naar de hoofdstad er lokaal mogelijkheden zijn om te werken en een inkomen te genereren.

Na verloop van tijd zullen deze jongeren, die dan zelfstandig en zelfredzaam zijn, werkgelegenheid bieden aan andere jongeren uit de gemeenschap.

Beroepsopleidingen zijn niet populair en worden als inferieur beschouwd in vergelijking met een universitaire opleiding, maar voor de samenleving is niet alleen afhankelijk van artsen en advocaten, maar ook ambachtslieden zijn essentieel voor de ontwikkeling van het land. Beroepsvaardigheden bieden meer werkgelegenheid en mogelijkheden om zelfstandige te worden, waardoor de werkloosheid in de gemeente afneemt. Stages bij plaatselijke kleermakers, kappers, bakkers, timmerlieden en elektriciens zijn de meest effectieve manieren om een vak te leren en te leren werken in een werkgever-werknemer omgeving.

De uitvoerende organisatie
Rural Initiative Network (RIN) is een niet-gouvernementele organisatie opgericht in 2012 en actief in de Oti regio van Ghana. De organisatie voert projecten en programma’s uit om armoede, werkloosheid en analfabetisme onder de meest behoeftigen en meest achtergestelde te minderen. De organisatie stelt de meest behoeftigen en achtergestelde in de gemeenschap in staat een betere toekomst op te bouwen en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De organisatie voert daarvoor projecten uit om de gemeenschap toegang te geven tot goed drinkwater, betere gezondheidszorg, onderwijs , duurzame landbouw, microkrediet en informatietechnologie, en milieukwesties aan te pakken. De belangrijkste activiteiten van het Rural Initiative Network (RIN) zijn: gemeenschap- en plattelandsontwikkeling, ontwikkeling van vrouwen en kinderen, bescherming van het milieu, water en sanitaire voorzieningen, gezondheid van de bevolking en bestrijden van drugsmisbruik, ontwikkeling van kleinschalige ondernemingen, landbouw en voedselzekerheid, algemeen en beroepsonderwijs.
Het beoogde projectresultaat

Het belangrijkste resultaat van dit project is ervoor te zorgen dat 21 kwetsbare en kansarme jongeren samen met hun families hun levensonderhoud hebben verbeterd, waardoor ze een verviervoudiging van het gemiddelde beschikbare inkomen per jaar per persoon zullen verdienen. Beroepsopleiding is van cruciaal belang bij het bestrijden van armoede, omdat het jonge volwassenen in staat stelt de arbeidsmarkt te betreden waar kansen op werk zijn.

De eenentwintig kwetsbare en kansarme jongeren leren een vaardigheid in hun favoriete beroep en kunnen op krediet gereedschappen en apparatuur aanschaffen om hun eigen onderneming op te zetten. Dit zal hen en hun gezinnen een blijvend voordeel opleveren van een regelmatig inkomen en met dit inkomen kunnen zij hun uitgaven voor gezondheid, onderwijs en voedselbehoeften plannen.

De kans op duurzaamheid
Uit eerdere ervaringen blijkt dat de meeste stagiairs na hun stage werk vinden. Slechts enkelen hadden in het begin moeite om hun eigen kleine onderneming / bedrijf op te starten. Zij hadden een klein krediet van USD 100 nodig om gereedschap aan te schaffen en daarmee hun onderneming op te starten. Rural Initiative Network (RIN) heeft een Micro Credit Schema uitgerold en zal hetzelfde doen voor de 21 stagiairs die aan het einde van het project een krediet nodig hebben om gereedschappen en materiaal aan te schaffen om hun eigen bedrijf te starten. Rural Initiative Network (RIN) zal ervoor zorgen dat de projectoutput, en -resultaten duurzaam zijn voor de begunstigden en de gemeenschap als geheel.
Het resultaat

In het voorjaar van 2022 zijn de apparatuur en gereedschappen aangeschaft die het mogelijk maakte voor 15 meisjes /  jonge vrouwen om een stage te lopen bij een kleermaker of kapper. Met de aangeschafte apparatuur kunnen zij ná de stage een eigen naaiatelier of kapsalon starten. In het najaar van 2022 zijn gereedschappen voor hout- en metaalbewerking aangeschaft en zijn 10 jonge mannen met een stage bij een timmerman en lasser begonnen. Ook zij kunnen ná de stage met de gereedschappen een eigen bedrijfje beginnen.